Humor a vtip v reklamě

Název práce: Humor a vtip v reklamě
Autor(ka) práce: Hipčová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje problematice reklam, zejména těch, ve kterých se objevuje humor a vtip. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části jsou popsány marketingové aktivity, psychologie reklamy a humor a vtip v reklamě. Druhá část je věnována představení mobilního operátora společnosti Vodafone, konkrétních reklam a vlastnímu kvantitativnímu výzkumu. Cílem výzkumu je zjistit, jak vtipné a humorné reklamy jsou zákazníky vnímány, jak na ně působí a ovlivňují je. Výzkum je proveden prostřednictvím dotazníkového šetření, jeho vyhodnocením a potvrzením či vyvrácením stanovených hypotéz.
Klíčová slova: Vodafone; spotřebitel; reklama; marketing; humor
Název práce: Humor and wit in advertisement
Autor(ka) práce: Hipčová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the advertisements mainly those where humor and wit have appeared. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. In the first part the marketing activities, psychology of the advertisement, humor and wit in advertisement are described. The second part is focused on mobile operator Vodafone, particular advertisements as well as on the own quantitative research. The main aim of the research is to find out how the humor and wit in the advertisement is perceived by the customers, how they affect and impact the customers. The research had been done through the questionnaire survey by its evaluation and the confirmation or refutation given hypothesis.
Klíčová slova: Vodafone; consumer; marketing; humor; advertisement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2013
Datum podání práce: 5. 6. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41943/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: