Hodnocení efektivity ve školství se zaměřením na modely analýzy obalu dat

Název práce: Hodnocení efektivity ve školství se zaměřením na modely analýzy obalu dat
Autor(ka) práce: Krňávek, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
K hodnocení efektivity (efektivnosti) se využívá mnoha různých metod a přístupů. Od těch nejjednodušších, jako jsou obyčejné poměrné ukazatele různých ekonomických veličin po složitější přístupy, jimiž jsou ekonometrické modely analýzy produkční hranice (DFA a SFA) nebo lineární programování a jeho přístup nazývaný modely analýzy obalu dat (DEA). Tyto přístupy mají mnoho společného ale také velké množství aspektů, v nichž se od sebe odlišují. Tato práce je ve své teoretické části zaměřena na představení a popis těchto výše zmíněných přístupů, na jejich vzájemné porovnání. Pojednává také o možnostech aplikace DEA v oblasti školství, což je její stěžejní téma. Praktická část této práce pouze demonstruje možnosti použití modelů DEA na reálných datech, jež se týkají ekonomických fakult v České Republice.
Klíčová slova: SFA; DFA; CCR; BCC; školství; DEA; efektivita
Název práce: Efficiency measurement in education with focus on data envelopment analysis
Autor(ka) práce: Krňávek, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There are many different approaches and methods that are used for efficiency measurement. From the simplest ones like proportional indicators to more complex approaches such as econometric approach of deterministic and stochastic frontier analysis or (DFA and SFA) approaches of linear programming represented by data envelopment analysis models (DEA). These approaches have much in common but also many aspects in which differ from each other. The theoretical part of this thesis focuses on introduction and description of approaches mentioned above and also on their mutual comparison. This part also deals with means of application of DEA in education, which is its crucial topic. Practical part of the thesis demonstrates possibilities of usage of DEA models on real data that bear on economic faculties in Czech Republic.
Klíčová slova: SFA; DFA; CCR; BCC; education; DEA; efficiency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2012
Datum podání práce: 3. 6. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43078/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: