Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele

Název práce: Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele
Autor(ka) práce: Korecká, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu jednotlivých faktorů, které ovlivňují nákupní chování spotřebitele. Součástí práce bude rovněž zhodnocení efektivnosti využívaných marketingových triků ve vybraném obchodním řetězci a zhodnocení agresivity marketingových praktik z pohledu nakupujících. Cílem práce je navržení doporučení komunikace v rámci distribučních cest.
Klíčová slova: Nákupní chování; Faktory; Spotřebitel; Tradiční triky; Kupní rozhodovací proces
Název práce: Factors Influencing the Purchasing Behavior of Consumers
Autor(ka) práce: Korecká, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the analysis of individual factors that influence purchase behaviour of the consumer. The work will also evaluate effectiveness of marketing tricks used in a selected commercial chain and evaluate the aggressiveness of marketing practices from the perspective of shoppers. The aim of work is to propose recommendation of communication within the distribution channels.
Klíčová slova: Purchase behaviour; Factors; Consumer; Traditional tricks; Purchase decisive process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55900/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: