Analýza Unity3D Asset Store. Uvedení produktu, taktiky pro maximalizaci tržeb

Název práce: Analysis of Unity3D Asset Store. Launch of a product, tactics to maximize sales
Autor(ka) práce: Korchun, Denis
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šebesta, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on several topics. The first one is a description of Unity3D and its official marketplace - Asset Store, including reasons why the market is attractive for publishers. The second one aims at customers - their motivation for visiting the store and performing purchases. Also, it contains a brief analysis of Asset Store products value for customers based on game developer experience with using several products on a project. The third topic covers development of our own product over time, containing information on wide range of activities like competitors monitoring and analysis, as well as important decisions on further development taken. A path from a poorly performing product to the one of the most popular in a category is described. The last topic is focused on searching for additional ways to maximize publisher income from Asset Store. The aim of this work is to provide practical information on topics described above from two different, yet closely related point of views of both customer and publisher.
Klíčová slova: Asset Store; Unity Editor Extension; Customer; Game development; Unity3D
Název práce: Analýza Unity3D Asset Store. Uvedení produktu, taktiky pro maximalizaci tržeb
Autor(ka) práce: Korchun, Denis
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šebesta, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na několik témat. Prvním je popis Unity3D a jeho oficiálního obchodu - Asset Store, včetně důvodů, proč je zajímavý pro prodávající. Druhé se zaměřuje na zákazníky - jejích motivaci k návštěvě obchodu a nakupování jednotlivých produktů. Obsahuje také krátkou analýzu hodnoty produktů z Asset Store pro zákazníky na základě zkušenosti vývojáře s použitím několika produktů v rámci projektu. Třetí téma pokrývá vývoj vlastního produktu v průběhu času, obsahující informace o široké škále aktivit, například o monitorování a analýze konkurentů, stejně jako o důležitých rozhodnutích o dalším rozvoji. Cesta od špatně se prodávajícího produktu do jednoho z nejpopulárnějších ve své kategorii je popsána v této práci. Poslední téma se zaměřuje na hledání jiných způsobů maximalizace příjmu prodávajícího z Asset Store. Cílem této práce je poskytnout čtenářovi praktickou informaci na témata popsána výše ze dvou různých, nicméně úzce souvisejících mezi sebou úhlů pohledů - z hlediska zákazníka i z hlediska prodávajícího.
Klíčová slova: Unity3D; Asset Store; Unity Editor Extension; Zákazník; Vývoj her

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59860/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: