Porovnání Java EE frameworku EJB a Spring

Název práce: Porovnání Java EE frameworku EJB a Spring
Autor(ka) práce: Kadlec, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá porovnáním základních rysů a stylu vývoje s technologiemi Spring a Java EE. Oba frameworky slouží k tvorbě podnikových aplikací na platformě Java. Nástroje jsou porovnávány z hlediska přístupu a implementace řešení typických oblastí každého podni-kového informačního systému. Patří sem práce se základními komponentami aplikační logiky, oblast práce s databází, zabezpečení, řešení prezentační vrstvy, webových služeb či testování. Součástí práce jsou také ukázkové aplikace, na kterých jsou některé popisované rysy obou technologií předve-deny. V práci se také nachází přehled a popis některých chystaných novinek, které by měly být součástí nadcházejících verzí obou frameworků. V době psaní práce se jedná o verze Spring 5 a Java EE 8.
Klíčová slova: Informační systémy; Spring; Java EE; framework; webové aplikace; EJB
Název práce: Comparison of Java EE frameworks EJB and Spring
Autor(ka) práce: Kadlec, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to compare two major frameworks for building web applications within the Java platform. These are the technologies of Java Enterprise Edition and the very popular Spring framework. Each of them is compared from several points of view. Among them there are the basics of each frameworks components handling, ways of working with database, security, capabili-ties of used presentation frameworks or communication through web services. Theoretical part of this thesis is followed by the creation of two basic web applications, each of them showing some of the technologies previously described. The last but not least part of this thesis also describes some of the new features that are at the time supposed to appear in Java EE 8 and Spring 5 versions of the frameworks.
Klíčová slova: web applications; EJB; Enterprise Information System; Spring; Java EE; framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56543/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: