Testování zabezpečení webové aplikace

Název práce: Testování zabezpečení webové aplikace
Autor(ka) práce: Kapal, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá bezpečností webových aplikací. Účelem teoretické části je seznámit se s problematikou bezpečnosti webových aplikací v obecné rovině a poukázat na časté způsoby, kterými lze využít bezpečnostních slabin v aplikacích. První část se podrobněji věnuje projektu Open Web Application Security Project (OWASP), se zaměřením na projekt OWASP Top Ten, jež shrnuje deset nejkritičtějších bezpečnostních zranitelností webových aplikací. Praktická část práce se věnuje testování zabezpečení vybrané aplikace pomocí penetračního testování. Nejprve je představena samotná aplikace, následuje výběr vhodných nástrojů pro testování a popis průběhu testů. Výstupem této práce je shrnutí výsledků testů dané aplikace, vyhodnocení a zabezpečení nalezených zranitelností.
Klíčová slova: OWASP; penetrační testování; bezpečnost webových aplikací
Název práce: Web application security testing
Autor(ka) práce: Kapal, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the topic of web application security. The purpose of the theoretical section is to introduce the problem of web application security in general and highlight the means of exploiting the security vulnerabilities. The next part of this section is dedicated to the Open Web Application Security Project (OWASP) organization, with the primary focus on the OWASP Top Ten Project, describing the ten most critical web application security vulnerabilities. The practical section is about testing the security of the given application using penetration testing. After introducing the application, appropriate testing tools are selected and the testing process is described. Finally, the test results are summarized and all found security weaknesses are fixed.
Klíčová slova: penetration testing; web application security; OWASP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: