Problematika plýtvání potravinami

Název práce: Problematika plýtvání potravinami
Autor(ka) práce: Vozábová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Oponenti práce: Hommerová, Dita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou plýtvání potravinami z celosvětového hlediska. Cílem práce je komplexní shrnutí této problematiky z dostupných světových zdrojů i na základě vlastních zkušeností z praxe v zařízeních veřejného stravování. V práci jsou vymezeny oblasti plýtvání v rámci potravinového řetězce, určeny ekonomické, sociální a environmentální důsledky plynoucí z nešetrného nakládání s potravinami a popsány organizace a společnosti zabývající se předcházením plýtvání potravinami. Zároveň jsou poskytnuta doporučení k prevenci vzniku potravinového odpadu v domácnostech. Praktická část práce analyzuje potravinový odpad v českých domácnostech, měřený po dobu jednoho týdne.
Klíčová slova: plýtvání potravinami; potravinový odpad; potravinový řetězec; důsledky plýtvání potravinami; potravinová ztráta
Název práce: The issue of food waste
Autor(ka) práce: Vozábová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cimler, Petr
Oponenti práce: Hommerová, Dita
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of food waste from the global perspective. The aim of the thesis is to summarize this issue from available world sources and on the basis of its own experience from the practice in public catering facilities. The thesis defines areas of food waste within food chain, identifies the economic, social and environmental consequences resulting from careless food handling and describes organizations and companies dealing with the prevention of food wastage. There are recommendations for the prevention of food waste in households. The practical part of the thesis analyzes food waste in Czech households, measured for one week.
Klíčová slova: food chain; consequences of food waste; food loss; food waste

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 22. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58058/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: