Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Modernizace systému řízení projektové dokumentace s podporou cloudových nástrojů

Autor práce: Jansta, Oliver
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Osoba oponující práci: Ranš, Pavel
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Jansta, Oliver
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra systémové analýzy [cs]
Department of Systems Analysis [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Modernizace systému řízení projektové dokumentace s podporou cloudových nástrojů [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Modernization of project documentation management system with support of cloud tools [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
projektová dokumentace; Cloud computing; informační management; sdílení dokumentů [cs]
project documentation; information management; document sharing; Cloud computing [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cloudové služby, které se staly trendem současnosti jak v osobním životě, tak ve firemní sféře, jsou významné zejména svou dostupností. Cloudová úložiště poskytují svým uživatelům přístup k jejich souborům takřka z kteréhokoli místa na světě, pokud je k dispozici internetové připojení. Díky svému umístění na síti tak poskytují mimo jiné možnosti sdílení jediné verze dokumentu mezi více lidmi a ti tak mají přístup k aktuální verzi kdykoli a odkudkoli. To velmi eliminuje vznik duplicitních nebo na sebe nenavazujících verzí dokumentů při práci v týmu. Tato práce si klade za hlavní cíl navrhnout metodický pokyn pro práci s projektovou dokumentací v týmu ICT dodavatele s podporou cloudových nástrojů. Jejími sekundárními cíli je nalézt vhodný nástroj mezi cloudovými službami pro ukládání této dokumentace pomocí vícekriteriálního porovnání a seznámit čtenáře s životním cyklem dokumentu a vývojem dokumentace v rámci projektového řízení. Tato metodika tak ulehčí práci s projektovou dokumentací. Stanoví pevná pravidla pro strukturu, pojmenování složek a pojmenování dokumentů napříč projektovými manažery v týmu, zároveň poskytne šablonu pro zakládání projektové dokumentace nového projektu. To povede k urychlení práce a následnému snížení nákladů ve firmě. [cs]
Cloud services, which have become the trend of today both in personal life and in the corporate sphere, are particularly important due to their availability. Cloud storage provides its users with access to their files from virtually anywhere in the world with an available Internet connection. Thanks to their location on the network, they provide, among other things, the ability to share a single version of a document among multiple people, so they have access to the current version anytime, anywhere. This greatly eliminates duplicate or non-binding versions of documents when working in a team. This work aims at designing a methodical guidance for working with project documentation in a cloud-based ICT supplier team. Its secondary goals are to find a suitable tool from available cloud services for storing this documentation through multi-criteria comparison and to familiarize the reader with the document lifecycle and the evolution of project documentation. This methodology will make it easier to work with project documentation. It sets rules for structure, names of files and document naming across project team managers while providing a template for creating the project documentation of a new project. This will speed up work and reduce the cost for the company. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Oškrdal, Václav
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Ranš, Pavel
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:02.01.2017
Datum poslední editace záznamu:28.04.2017 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.