Stereotypy prodávají: analýza stereotypů v reklamě

Název práce: Stereotypy prodávají: analýza stereotypů v reklamě
Autor(ka) práce: Dvořák, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Úvod práce je věnován uvedení do problematiky a jejímu obecnému popisu. Jsou zde vysvětleny pojmy jako masmédia, televizní vysílání, gender, nebo stereotyp. Dále navazuje rozbor Goffmanovy studie Gender advertisements. V metodické části je stanovený výzkumný záměr a cíle výzkumu. Dále je zde popsán postup realizace praktické části. V té bylo zkoumáno vnímání genderových stereotypů v reklamě veřejností, znalost pojmu a také vliv na nákupní chování veřejnosti. Ke zpracování praktické části sloužil elektronický dotazník. Po zpracování výsledků lze říci, že veřejnost vnímá genderové stereotypy v reklamách, částečně je i zná. Ty na ni působí pozitivním dojmem, ale nemotivují ji k nákupu produktu, či návštěvě obchodu.
Klíčová slova: gender; reklama; stereotyp; Goffman; televize
Název práce: Stereotypes sell: Analysis of stereotypes in advertising
Autor(ka) práce: Dvořák, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The introduction of the thesis is devoted to the introduction of the subject and its general description. Concepts such as mass media, TV broadcasting, gender, or stereotype are explained, together with the analysis of Goffman's study - Gender advertisements. The methodical part describes general goals and subjects of the research and also the method that is used. The practical part focuses on the research of the perception of gender stereotypes in advertising by the public, the knowledge of the term and also the influence on the public's purchasing behavior. An electronic questionnaire was used to collect the data from the public. The evaluated data show that the public is aware of gender stereotypes in advertisements, and partly knows them. The public feels positive about it, but it does not motivate the people to buy the product or visit the store.
Klíčová slova: gender; advertisement; stereotype; Goffman; TV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57776/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: