Luxury Brands in Digital Age - Keeping Up With Changing Customers

Název práce: Luxury Brands in Digital Age - Keeping up With Changing Customers
Autor(ka) práce: Savić, Nataša
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zlatić, Marija
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis investigates luxury brands in the digital age and ways to keep up with changing customers. The aim of this thesis is to analyze the relationship between the perceived value of luxury brands and the digitalization of luxury customers. A quantitative method approach using regression analysis was employed to study this relationship laying the foundation for recommendations on how to adapt to changing luxury customers. Results indicate that there is a relationship between the digitalization of luxury customers and the perceived value of luxury brands. This provides evidence that luxury brands are affected by the digitalization of their customers. Furthermore, the development of a luxury purchase index enables individual customers to be ranked according to their perceived value of luxury brands. The findings of this thesis are value specifically to managers and academics as they bring forward strategic considerations in a contemporary luxury brand management context.
Klíčová slova: Digital Luxury Customers; Luxury Marketing; Luxury Brand Management
Název práce: Luxury Brands in Digital Age - Keeping Up With Changing Customers
Autor(ka) práce: Savić, Nataša
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zlatić, Marija
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá luxusní značky v digitálním věku a proces jak si udržet krok s měnícími se zákazníky. Cílem této práce bylo vytvořit souvislost mezi vnímanou hodnotou luxusní značky a digitalizací zákazníků v segmentu luxusu. Při studiu tohoto vztahu byl použit kvantitativní metodický přístup, jenž položil základ pro doporučení, které se týká přizpůsobení se měnícím se klientům v segmentu luxusu. Výsledky ukazují, že existuje vztah mezi digitalizací zákazníků a vnímanou hodnotou luxusních značek. To dokládá, že luxusní značky jsou ovlivněny digitalizací svých zákazníků. Navíc vývoj "indexu luxusního nákupu" umožňuje ohodnocení jednotlivých zákazníků na základě jejich vnímání hodnoty luxusních značek. Závěry této práce jsou zvláště vhodné pro manažery a akademické pracovníky, neboť přinášejí strategické úvahy v současném kontextu správy luxusních značek.
Klíčová slova: Digital Luxury Customers; Luxury Brand Management; Luxury Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: