Role OSN v prevenci a řešení mezinárodních konfliktů: Případová studie bývalé Jugoslávie a Sierry Leone

Název práce: The UN and its role in international conflicts prevention and resolution: the case study of former Yugoslavia and Sierra Leone
Autor(ka) práce: Schmidtová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Stejskalová, Kristýna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the Masters Thesis is to analyze the role of the United Nations in conflict prevention and resolution. The theoretical framework lists a set of tools that should be followed in order to achieve a success in UN peacekeeping operations. Based on the list of the tools the Masters Thesis continues with two case studies. The case study of Former Yugoslavia and its peacekeeping operation UNPROFOR is considered to be one of the biggest failures of the UN peacekeeping. In contrary, the case study of Sierra Leoneans peacekeeping operation UNAMSIL then represents a successful UN peacekeeping operation. The Masters Thesis is concluded by a comparative analysis of these two case studies which evaluates the development and the implementation of these tools in each of the case studies. The analysis brings the answer to the research question which asks why some UN peacekeeping operations are successful whereas others completely fail.
Klíčová slova: International peace and security; peacekeeping; UNAMSIL; United Nations; UNPROFOR
Název práce: Role OSN v prevenci a řešení mezinárodních konfliktů: Případová studie bývalé Jugoslávie a Sierry Leone
Autor(ka) práce: Schmidtová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Stejskalová, Kristýna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat úlohu Organizace spojených národů při předcházení a řešení mezinárodních konfliktů. V teoretickém rámci je uveden seznam nástrojů, které by měly být použity k dosažení úspěchu v mírových operacích OSN. Na základě tohoto seznamu nástrojů pokračuje diplomová práce dvěma případovými studiemi. Případová studie bývalé Jugoslávie a její mírové operace UNPROFOR je považována za jednu z největších neúspěchů v mírových operacích OSN. Naopak, případová studie mírového operace Sierry Leone, UNAMSIL, představuje úspěšnou mírovou operaci OSN. Diplomová práce je zakončena komparativní analýzou těchto dvou případových studií, která vyhodnocuje vývoj a implementaci těchto nástrojů v každé z těchto případových studií. Tato komparativní analýza přináší odpověď na výzkumnou otázku, která se ptá, proč některé mírové operace OSN jsou úspěšné, zatímco jiné zcela selhávají.
Klíčová slova: UNPROFOR; UNAMSIL; OSN; Mezinárodní mír a bezpečnost; udržování míru

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 25. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: