Management pacienta s diagnózou porucha autistického spektra

Název práce: Management pacienta s diagnózou porucha autistického spektra
Autor(ka) práce: Honnerová, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Pažitný, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na management pacienta s diagnózou porucha autistic-kého spektra. Cílem této práce je přiblížení diagnózy porucha autistického spektra, identifikace a kvantifikace nákladů u konkrétního pacienta pomocí metody „Cost of Illness“ ze strany zdravotní pojišťovny a konkrétního pacienta s poruchou autistického spektra za tři roky od stanovení jeho diagnózy a nakonec zhodnocení úrovně informo-vanosti rodičů dětí s autismem v otázkách problematiky poruch autistického spektra pomocí dotazníkového šetření. Výstupem práce je vyčíslení přímých nákladů zdravotní pojišťovny a osobních nákladů samotného pacienta spojených s diagnózou a léčbou autismu, dále také průzkum v podobě dotazníkového šetření, který byl určen pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra.
Klíčová slova: Management pacienta; porucha autistického spektra; analýza nákladů; Cost of Illness; informovanost o poruchách autistického spektra
Název práce: Management of the Patient Diagnosed with Autism Spectrum Disorders
Autor(ka) práce: Honnerová, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Pažitný, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the management of patient with a diagnosis of autism spectrum disorder. The aim of this work is to diagnose autistic spectrum disorder, identify and quantify the costs of a particular patient by using the Cost of Illness method. The method quantifies the costs paid by the health insurance company and the particular patient suffering from autism spectrum defects within three years of determining his diagnosis. Finally the thesis evaluates the level of parents' awareness of children with autism on questions of autistic spectrum disorders through a questionnaire survey. The output of this work is the quantification of the direct costs of the health insurance company and the personal costs of the patient associated with the diagnosis and treatment of autism. Other output is a survey in the form of a questionnaire which was designed for parents of children with autism spectrum disorders.
Klíčová slova: Management of Patient; Autism Spectrum Disorder; Cost Analysis; Cost of Illness; Autism Spectrum Disorders Awareness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2015
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: