Brand management regionálních značek

Název práce: Brand management regionálních značek
Autor(ka) práce: Štočková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je představit a zhodnotit regionální značení vyskytující se v České re-publice, jiných zemí Evropské unie a EU jako celku. Na základě zjištěných informací jsou poté strategie jednotlivých značkových programů v ČR zhodnoceny a předloženy možnosti k jejich zlepšení. Základními metodami kvalitativního výzkumu použitými v praktické části práce jsou analýza sekundárních dat a výzkum v terénu. Za použití zjištěných skutečností je navrhnut projekt vlastního regionálního produktu, který by splňoval požadovaná kritéria vybraného území. Ve formě případové studie, která je zpracována jako manuál, jsou navrhnuty jeho komunikační aktivity a také zvolen nejvhodnější značkový program včetně vysvětlení procesu certifikace.
Klíčová slova: brand management; značka; regionální; certifikát; cikorka
Název práce: Brand Management of Regional Brands
Autor(ka) práce: Štočková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to introduce and evaluate regional branding occurring in the Czech republic, other countries of the European Union and the EU as a whole. On the basis of the information, the strategies of individual brand programs in the Czech Republic are evaluated and possibilities for improvement are presented. The basic methods of qualitative research used in the practical part of the thesis are the analysis of secondary data and field research. Using identified facts, own regional product is designed to meet the required criteria of the selected territory. In the form of a case study that is created as a manual, its communication activities are designed and the most appropriate branding program, including an explanation of the certification process, has been chosen.
Klíčová slova: brand management; brand; regional; certificate; chicory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 4. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: