Analýza zákaznícké spokojenosti ve stavebnictví

Název práce: Analýza zákazníckej spokojnosti v stavebníctve
Autor(ka) práce: Vydra, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Osvald, Ján
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá zákazníckou spokojnosťou vybranej stavebnej firmy. Cieľom práce je zanalyzovať vnímanie zákazníckej spokojnosti vo vybranej stavebníckej spoločnosti a pomocou metódy dotazovania nájsť spojitosť medzi jednotlivými prvkami marketingového mixu a ich vplyv na celkové hodnotenie spoločnosti zákazníkmi. V prvej časti je popísaný segment stavebníctva a jeho vývoj. Analytická časť sa zaoberá prvkami spokojnosti z pohľadu vlastníka firmy a z pohľadu zákazníkov prostredníctvom metódy dotazovania. Výsledky oboch strán sú porovnané a následne vyvodené návrhy na zlepšenie.
Klíčová slova: Stavebníctvo; analýza spokojnosti zákazníka; vývoj stavebného trhu; dotazník
Název práce: Analýza zákaznícké spokojenosti ve stavebnictví
Autor(ka) práce: Vydra, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Osvald, Ján
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zákaznickou spokojeností vybrané stavební firmy. Cílem práce je zanalyzovat vnímání zákaznické spokojenosti ve vybrané stavební společnosti a pomocí metody dotazování najít spojitost mezi jednotlivými prvky marketingového mixu a jejich vliv na celkové hodnocení společnosti zákazníky. V první části je popsán segment stavebnictví a jeho vývoj. Analytická část se zabývá prvky spokojenosti z pohledu vlastníka firmy a z pohledu zákazníků prostřednictvím metody dotazování. Výsledky obou stran jsou porovnány a následně vyvozené návrhy na zlepšení.
Klíčová slova: vývoj stavebního trhu; dotazník; stavebnictví; analýza spokojenosti zákazníka
Název práce: Analysis of consumer satisfaction in the construction industry
Autor(ka) práce: Vydra, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Osvald, Ján
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the customer satisfaction of the chosen construction company. The aim of the thesis is to analyze the perception of customer satisfaction in the chosen construction company and to use the questioning method to find the connection between the various elements of the marketing mix and their influence on the overall rating of the company by the customers. The first part describes the construction segment and its development. The analytical part deals with elements of satisfaction from the perspective of the owner of the company and from the point of view of customers through the questioning method. The results of both parts are compared and subsequent improvements suggested.
Klíčová slova: questionnaire; analysis of customer satisfaction; Construction; development of the construction market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58051/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: