Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem

Název práce: Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem
Autor(ka) práce: Salaj, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Kaštovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rovnováhou mezi podnikáním a osobním životem. Jejím cílem je zjistit, které z vybraných faktorů mají na rovnováhu vliv. Teoretická část rozebírá pojmy podnikání, podnikatel a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Metodologická část definuje metody výzkumu, sledované faktory, hypotézy a vysvětluje práci s Gröpelovým a vlastními dotazníky. V praktické části je popsána realizace výzkumu, získaný vzorek respondentů a jsou analyzovány souvislosti mezi vybranými faktory a rovnováhou. Na vzorku 37 respondentů, podnikatelů z oblasti služeb, bylo pomocí empirického kombinovaného výzkumu realizovaného formou písemného a ústního dotazování zjištěno, že rovnováha závisí na self-efficacy, time managementu a partnerském vztahu.
Klíčová slova: podnikatel; podnikání; rovnováha; Osobní život
Název práce: The Balance between Entrepreneurship and Personal Life
Autor(ka) práce: Salaj, Michael
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Kaštovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the balance between entrepreneurship and personal life. Its goal is to identify factors impacting this balance. Theoretical part tackles the concepts of entrepreneurship, entrepreneur and balance between entrepreneurship and personal life. Methodological part describes research methods, selection of factors, definition of hypotheses, particular components of questionnaire, factors' measurement and data evaluation. Practical part consists of measuring the balance and analyzing the connection between the factors and the balance. Based on a sample of 37 entrepreneurs in service sector, the research results lead to the conclusion that the balance is influenced by self-efficacy, time management and personal relationship.
Klíčová slova: Personal life; entrepreneurship; balance; entrepreneur

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59384/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: