Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016

Název práce: Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Autor(ka) práce: Veselý, Vladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles).
Klíčová slova: Hazard; Difference in Differences; Kriminalita; Jablonec nad Nisou; Regulace
Název práce: Impact of regulation of gambling on criminality in Jablonec nad Nisou between 2014-2016
Autor(ka) práce: Veselý, Vladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In January 2015, a zero gambling tolerance came into force in Jablonec nad Nisou, which prohibited casinos and playrooms. It is generally assumed that gambling increases criminality, but the effect in the Czech Republic has not been quantified yet. Based on the regression analysis of monthly data from 2013-2016 this work examines the hypothesis of the existence of a negative relationship between gambling regulation and crime by using the difference in differences method. The town of Semily was used as a control group. This hypothesis is confirmed based on the used model - the regulation of gambling in Jablonec nad Nisou is associated with the average monthly decrease of the total crime rate by 0.3622 crimes per 1000 inhabitants (16% decrease) and the average monthly decrease of the property crime rate by 0,3871 crimes per 1000 inhabitants (30% decrease).
Klíčová slova: Difference in Differences; Jablonec nad Nisou; Regulation; Gambling; Criminality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2017
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 27. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60269/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: