Robustní regrese - identifikace odlehlých pozorování

Název práce: Robustní regrese - identifikace odlehlých pozorování
Autor(ka) práce: Hradilová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blatná, Dagmar
Oponenti práce: Černý, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na metody identifikace odlehlých pozorování. Cílem této práce je posouzení vhodnosti využití robustních metod na reálných datech společnosti EKO-KOM, a.s. První část práce poskytuje celkový přehled a teoretický poklad, týkající se klasických a robustních metod identifikace odlehlých pozorování. Tyto metody jsou následně v praktické části aplikovány na obdržený datový soubor společnosti EKO-KOM, a.s. V závěru práce je na základě srovnání jednotlivých metod provedeno doporučení, které z metod, jsou pro analýzy dané společnosti vhodnější.
Klíčová slova: robustní metody; odlehlá pozorování; bod selhání; reziduum; regrese
Název práce: Robust regression - outlier detection
Autor(ka) práce: Hradilová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blatná, Dagmar
Oponenti práce: Černý, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is focused on methods of outlier detection. The aim of this work is to assess the suitability of using robust methods on real data of EKO-KOM, a.s. The first part of the thesis provides an overview and a theoretical treatise on classic and robust methods of outlier detection. These methods are subsequently applied to the obtained data file of EKO-KOM, a.s. in the practical part of the thesis. At the conclusion of the thesis, there are recommendations about suitability of methods, which are based on comparison of classical and robust methods.
Klíčová slova: residual; robust methods; outliers; breakdown point; regression

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2017
Datum podání práce: 9. 6. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60206/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: