Vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y

Název práce: Vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y
Autor(ka) práce: Květoňová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vacovský, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ústředním tématem bakalářské práce je vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y. V teoretické části jsou nejprve uvedeny a definovány pojmy spojené s marketingem a marketingovou komunikací, která se dále blíže zaměřuje na oblast reklamy. Následně je popsáno spotřební chování a jeho predispozice a nastíněny charakteristické rysy generace X a Y. Cílem praktické části je postihnout směry vnímání aktivit marketingové komunikace u generace X a Y a jejich vliv na spotřební chování obou generací. Rozdíly mezi jednotlivými generacemi jsou zkoumány pomocí sekundárních dat MML-TGI a dotazníkového šetření. Na základě výsledků obou výzkumů jsou popsány rozdíly mezi generacemi a vytvořena doporučení, jak vhodně zacílit marketingovou komunikaci na mladší a starší generaci.
Klíčová slova: spotřební chování; Generace X a Y; reklama; Marketingová komunikace
Název práce: Marketing communication and its influence on consumer´s behavior of X and Y generation
Autor(ka) práce: Květoňová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vacovský, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of this bachelor thesis is the influence of marketing communication on consumer´s behavior of generation X and Y. Firstly, in theoretical part are listed and defined terms in marketing, marketing communication and advertising. Subsequently, this thesis describes predispositions of consumer´s behavior its characteristics and main characteristics of generation X and Y. The goal of the practical part is to analyse perception trends of marketing communication´s activities of generation X and Y and its influence on consumer´s behavior of both generations. The practical part is based on secondary data MML-TGI and questionnaire survey. According to the results of both surveys main differences between generations are described, also with recommendations about concerning the right way of targeting marketing communication at younger and older generation.
Klíčová slova: consumer´s behavior; advertising; Marketing communication; generation X and Y

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61144/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: