Maďarsko - značka země, destinace a její vliv na vnímání mezi českými obyvateli

Název práce: Maďarsko - značka země, destinace a její vliv na vnímání mezi českými obyvateli
Autor(ka) práce: Blahútová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Bímová, Kristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav vnímání Maďarska mezi obyvateli České republiky ve vztahu k její značce a prostředkům její komunikace a přinést tak doporučující opatření pro podporu propagace dané země ve vztahu k turismu. Zjištění budou následně poskytnuty vybraným zainteresovaným organizacím. K naplnění stanovených cílů byla provedena analýza primárních a sekundárních dat. Pro získání primárních údajů byl uskutečněn kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření a doplňující kvalitativní výzkum ve formě individuálních rozhovorů. Výsledkem bylo zjištění, že čeští obyvatelé vnímají tuto zemi sice pozitivně, ale nejsou k nim dostatečně komunikovány veškeré hodnoty, které podporují atraktivitu turistické destinace. Doporučení se týkají vybudování efektivnějších propagačních kampaní a podpory marketingových komunikačních nástrojů za účelem podpory pozitivního vývoje v oblasti cestovního ruchu.
Klíčová slova: destinační marketing; Maďarsko; marketingový mix destinace; marketingový výzkum; cestovní ruch; marketingová komunikace; značka destinace
Název práce: Hungary - a brand of the country, destination and its impact on the perception among Czech residents
Autor(ka) práce: Blahútová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Bímová, Kristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the diploma thesis was to evaluate the current position of perception of the Hungary among residents of the Czech Republic in relation to its brand and its means of communication and bring some recommendations to support the promotion of the country in relation to tourism. The results will be available and provided to the selected interested organizations. To meet the specified objectives, it was necessary to analyze primary and secondary data. To obtain the primary data was made a quantitative research using questionnaires and additional qualitative research in the form of individual interviews. The result was that Czech citizens perceive this country positively, but they don´t perceive all of the communicated values that promote the attractiveness of the tourist destination. Recommendations were related to the construction of more effective promotional campaigns and the promotion of marketing communication tools to support the positive development of tourism.
Klíčová slova: destination marketing mix; Hungary; Tourism; a brand of destination; marketing research; marketing communications; destination marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: