Využití přístupu design thinking: Studium z pohledu studentů

Název práce: Využití přístupu design thinking: Studium z pohledu studentů
Autor(ka) práce: Kouba, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je prostřednictvím přístupu design thinking definovat klíčové problémy studentů při studiu bakalářského oboru VŠE FPH Podniková ekonomika a management. Obsahem teoretické části je popsání metody managementu inovací Design Thinking, její principy, metody a nástroje. Dále jsou zde shrnuty základní poznatky o motivacích generace Y. Praktická část využívá prvních dvou kroků procesu Design Thinking, tedy objevuj a definuj. V první části výzkumu proběhly 3 workshopy s celkově 13 studenty, při kterých byly s využitím inovačních her (Speedboat, 5 Proč a Brainwriting) definovány potenciální problémové oblasti studia. Na základě nich byl sestaven dotazník pro jejich ověření, který vyplnilo 190 studentů. Výstupem práce je pojmenování příležitostí pro rozvoj VŠE FPH z pohledu studentů a zpracování persony studenta VŠE.
Klíčová slova: Management Inovací; Vzdělávání; Design Thinking; Student ; Design Thinking
Název práce: Use of Design Thinking approach: Study from students’ point of view
Autor(ka) práce: Kouba, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to define key issues that students encounter during their studies of the bachelor degree of Business administration in the University of Economics in Prague using the approach of Design Thinking. The theoretical part focuses on describing the innovation management method called Design Thinking, its principles, methods and tools. It also summarizes the current findings we have about so-called generation Y. The research uses the first two stages of the process of Design Thinking called "discover" and "define". The first phase included a workshop with 4-5 students in which the potential problematic areas were defined using innovation games such as Speed boat, Five whys and Brainwriting. The workshop was repeated 3 times and was followed by second phase in which 190 students filled in a questionnaire that was designed to verify the findings of the first phase. The outcome of the thesis is definition of areas in which the faculty could potentially grow from students' perspective as well as creation of Faculty of Business Administration student's persona.
Klíčová slova: Design Thinking ; Innovation management; Student; Education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2017
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: