Ocenění obchodního závodu společnosti Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s

Název práce: Ocenění obchodního závodu společnosti Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s
Autor(ka) práce: Šťastný, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Hanzal, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce na téma Ocenění obchodního závodu společnosti Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. je odhad tržní hodnoty konkrétního vybraného podniku k datu 31. 8. 2015. Při determinaci hodnoty podniku jsou aplikovány klasické oceňovací postupy. V první řadě je tak krátce představen samotný podnik, následně je provedena finanční a strategická analýza s cílem zhodnocení finančního zdraví a posouzení celkové perspektivy podniku do budoucna. Informace z těchto analýz jsou využity při prognóze generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu s následným oceněním. K ocenění je vzhledem k perspektivnosti podniku využita výnosová metoda DCF equity. Jako podpůrný nástroj je použito ocenění tržním porovnáním v rámci metody srovnatelných transakcí.
Klíčová slova: finanční analýza; strategická analýza; tržní hodnota podniku; tržní porovnání; generátory hodnoty; Diskontované peněžní toky; sekundární vzdělávání; soukromé školství; finanční plán; metoda DCF equity
Název práce: Valuation of the company Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s
Autor(ka) práce: Šťastný, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Hanzal, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the master thesis named Valuation of the company Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. is to estimate market value of the company as at the date of August 31, 2015. The common valuation methods are used in the process of determination of the value. At first, the company is being shortly introduced, which is followed by a strategic and a financial analysis in order to examine the companys financial soundness and assess the perspective of the companys future. The conclusions of the analysis are used for value drivers prognosis and financial plan elaboration, which is followed by valuation of the company. Taking into account the good prospects of the company I choose the DCF equity method to determine its value. The comparable transactions method is used as a supplemental valuation method.
Klíčová slova: private education; financial analysis; strategic analysis; market value of the company; market comparison; DCF equity method; financial plan; secondary education ; Discounted free cash flow; value drivers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59460/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: