Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace

Název práce: Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace
Autor(ka) práce: Staňková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Jiránek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je odhadnout dynamický vývoj koeficientu beta z modelu CAPM pro farmaceutický průmysl a zemědělství a otestovat vliv asymetrie v rozptylu a korelaci na odhad tohoto koeficientu. Pro odhad dynamického vývoje beta koeficientu byla použita metoda OLS rolling window, DCC od Engle (2002) a jeho asymetrická verze od Cappiello, Engle a Sheppard (2006). V případě zemědělství měla asymetrie v rozptylu i korelaci statisticky významný dopad na odhad beta koeficientu, v případě farmaceutického průmyslu se beta koeficienty z těchto modelů lišily pouze v kratších časových úsecích s vysokou volatilitou. Dále byla zjištěna lepší schopnost predikce dynamické bety během krizí z těchto modelů oproti betě z databáze Damodarana.
Klíčová slova: asymetrická korelace; asymetrická volatilita; asymetrická volatilita; CAPM; dynamická podmíněná korelace
Název práce: Analysis of dynamics of beta coefficient in the CAPM model using models of asymmetric volatility and correlation
Autor(ka) práce: Staňková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Jiránek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to estimate the dynamic development of the beta coefficient for the pharmaceutical industry and agriculture to test the influence of asymmetry in volatility and correlation on the estimation of this coefficient. OLS rolling window, Dynamic Conditional Correlation by Engle (2002) and its asymmetric version by Cappiello, Engle and Sheppard (2006) were used to demonstrate the dynamic development of the beta coefficient. In the case of agriculture, the asymmetry in scattering and correlation had a statistically significant impact on the beta coefficient estimate. In the case of the pharmaceutical industry, the beta coefficients of these models differed only in shorter periods of high volatility. In addition, the ability to predict beta during crisis was better for these models than for the beta published by Damodaran.
Klíčová slova: asymmetric volatility; dynamic conditional correlation; dynamic beta; CAPM; asymmetric correlation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 10. 6. 2017
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: