Grantové a příspěvkové programy ve vybraném městě (Sušici)

Název práce: Grantové a příspěvkové programy ve vybraném městě (Sušici)
Autor(ka) práce: Kříž, Čestmír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je představení grantových a příspěvkových programů v Sušici a porovnání těchto programů s dotačními programy v jiných městech. Hlavním cílem této práce je analyzovat objem a strukturu přidělených grantů a příspěvků v Sušici v letech 2007-2016. První kapitola je teoretická a zabývá se dotacemi, granty a způsoby financování sportu a kultury v České republice. Druhá část je věnována Grantovému programu města Sušice na podporu kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Ve třetí kapitole se práce věnuje dotačním programům na podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních a kulturních organizacích. Poslední kapitola se zabývá komparací dotačních programů v Sušici, Domažlicích a Prachaticích. K dosažení závěrů byla použita základní statistická analýza ze sběru sekundárních dat.
Klíčová slova: Domažlice; Kultura; Sport; Prachatice; Grant; Dotace; Sušice
Název práce: Grant and Subsidy Programs in Selected City (Sušice)
Autor(ka) práce: Kříž, Čestmír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of this thesis is introduction of grant and subsidy programs in Sušice and comparison these programs with subsidy programs in other cities. The main objective of this thesis is to analyse volume and structure allocated grants and subsidies in Sušice in the years 2007-2016. The first chapter is theoretical and deals with subsidies, grants and way of financing sport and culture in the Czech Republic. The second part is devoted to the Grant program of the town Sušice in support of culture, sport, leisure and education. In the third chapter the thesis is devoted subsidy programs to support regular activities of children and youth in sports and cultural organizations. The last chapter deals with the comparison of subsidies programs in Sušice, Domažlice and Prachatice. A basic statistical analysis from the collection of secondary data was used to conclude the results.
Klíčová slova: Grant; Culture; Sport; Subsidy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 7. 2016
Datum podání práce: 3. 1. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58177/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: