Vliv způsobu zpoplatnění komunálního odpadu na jeho objem a strukturu

Název práce: Vliv způsobu zpoplatnění komunálního odpadu na jeho objem a strukturu
Autor(ka) práce: Šubrtová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Tománková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda existuje souvislost mezi způsobem, který obce využívají ke zpoplatnění služeb odpadového hospodářství a množstvím komunálního a separovaného odpadu, vyprodukovaným v jednotlivých obcích. V práci je uvedeno srovnání, zdali je rozdíl co do produkce odpadu, mezi obcemi, využívajícími paušální poplatek dle zákona č.565/1990 Sb. a variabilní poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb. Analýza byla provedena na vzorku 22 obcí na základě dostupných dat z roku 2015. Pro stanovení možné závislosti byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza předpokládá, že při využití paušálního poplatku bude množství vyprodukovaného komunálního odpadu vyšší, než při využití poplatku variabilního. Druhá předpokládá, že pokud obec využije variabilní poplatek, budou obyvatelé více motivováni třídit odpad, a proto bude v takových obcích větší množství separovaného odpadu. Třetí hypotéza zkoumá podíl vytříděných složek odpadu na celkovém množstvím odpadu v dané obci.
Klíčová slova: odpad; Česká republika; poplatek
Název práce: How the Payment Model Influences the Waste Number and Structure
Autor(ka) práce: Šubrtová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Tománková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this work is to evaluate a potential relation between the number of communal and separated waste produced by municipalities in the Czech Republic and related pricing method. I am trying to demonstrate that municipalities using fixed charges, which is still the dominant pricing method in the Czech Republic, produce more communal and less separated waste than municipalities using the variable charges. The survey consists data from 22 municipalities in 2015. There are three hypothesis for verification. The first one is based on fact that if municipality use fix charging than the number of communal waste would be higher than if they use variable charging. The second one suggest if municipality use variable charging, the habitants will be more motivated to separate waste and the total number of separated waste would be bigger. The last one is comparing the total number of separated waste with total waste produced.
Klíčová slova: waste; Czech Republic; charges

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: