Sociopreferenční vztahy v pracovní skupině a využití jejich znalostí pro management organizace

Název práce: Sociopreferenční vztahy v pracovní skupině a využití jejich znalostí pro management organizace
Autor(ka) práce: Visčurová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na pracovní skupiny, jejich strukturu a význam v organizacích. Teoretická část je věnována organizaci, především jejímu rozmanitému pojetí a struktuře, pracovním skupinám a týmům a sociometrii se zaměřením na sociometrický test, který je východiskem pro praktickou část. V praktické části je proveden výzkum v podobě sociometrického testu ve vybrané pracovní skupině. Cílem je zjištění neformální struktury skupiny. Na základě získaných dat je vytvořen komplexní pohled na působení jednotlivých členů ve skupině a funkčnost skupiny jako celku. Díky získaným poznatkům jsou v závěru práce navržena sociotechnická doporučení na zlepšení vztahů ve skupině, samostatně pro každého člena a pro skupinu.
Klíčová slova: pracovní skupina; neformální struktura; sociopreferenční vztahy; sociometrický test; sociometrie
Název práce: Sociopreferential relationships in a working group and the use of their knowledge in the management of organization
Autor(ka) práce: Visčurová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on working groups, their structure and importance for organizations. The theoretical part is dedicated to organization, primarily its varied approaches and structure, working groups and teams and sociometry with focus on a sociometric test, which is the base of the practical part. In the practical part is realized a research in form of the sociometric test in the chosen working group. The aim is get knowledge of the informal structure of the group. Based on the data from the research is established a comprehensive view on acting of the group members and a functionality of the group as an entirety. Thanks to the gained results are suggested sociotechnical recommendations for improvements of the relationships in the group individually for each member and for the whole group.
Klíčová slova: working group; informal structure; sociopreferential relationships; sociometric test; sociometry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 1. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: