Model produktu udržitelného cestovního ruchu

Název práce: Model produktu udržitelného cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Bártová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout model produktu udržitelného cestovního ruchu. Model je zaměřený na moderní produkty domácího cestovního ruchu, které splňují potřebné náležitosti z hlediska udržitelného rozvoje i aktuálních trendů v nabídce služeb cestovního ruchu i trendů v poptávce. K naplnění cíle jsou analyzovány produkty Církevní památky Kutné Hory, Moravské vinařské stezky a Sezóna na Lipně nikdy nekončí z hlediska principů udržitelného cestovního ruchu. Analýza je provedená prostřednictvím kvalitativní komparativní analýzy. Pomocí indukce jsou identifikována pravidla, která platí pro všechny zkoumané produkty. Na základě zjištěných poznatků jsem vytvořila model produktu udržitelného cestovního ruchu.
Klíčová slova: udržitelný cestovní ruch; Sezóna na Lipně nikdy nekončí; Církevní památky Kutná Hora; Moravské vinařské stezky; produkt cestovního ruchu
Název práce: The Model of Product of Sustainable Tourism
Autor(ka) práce: Bártová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis aims to design model of product of sustainable tourism. Tho model is focused on modern domestic tourism products, that meet necessary requierements in terms of sustainable development and current trends in the offer of tourism services and trends in demand. The products Religious Monuments of Kutná Hora, Moravian Wine Trails and Lipno Season Never Ends are analysed to fulfil the aim in terms of principles of sustainable tourism. Analysis is accomplished by qualitative comparative analysis. The rules, that apply to all researched products are identified by means of induction. I created the model of product of sustainable tourism based on discovered findings.
Klíčová slova: Religious Monuments of Kutná Hora; Moravian Wine Trails; tourism product; sustainable tourism; Lipno Season Never Ends

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56686/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: