Využití marketingového minimalismu v marketingovém managementu firmy

Název práce: The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm
Autor(ka) práce: Strejčková, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Harantová, Monika
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of the diploma thesis The use of marketing minimalism in company management will determine the percentage of success of the reduction of the advertising costs of the product compared to the product existing with the application of low cost marketing communication, using marketing minimalism. The main objective of the thesis is concentrated on the practical part. The key task will be to analyze the marketing strategy of the existing product, to simplify in the context of marketing minimalism. A marketing strategy proposal will be developed using marketing minimalism in a limited liability company.
Klíčová slova: marketing communication,; Innovation,; low cost marketing communication,; reduction costs; product,; marketing strategy,
Název práce: Využití marketingového minimalismu v marketingovém managementu firmy
Autor(ka) práce: Strejčková, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Harantová, Monika
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce Využití marketingového minimalismu v managementu firmy bude zjistit procento úspěšnosti snížení reklamních nákladů na produkt oproti produktu stávajícímu s uplatněním nízkonákladové marketingové komunikace, tj. s využitím marketingového minimalismu. Hlavní cíl práce je soustředěn do části praktické. Zásadním úkolem bude provedení analýzy marketingové strategie stávajícího produktu, navazovat bude zjednodušení v kontextu s marketingovým minimalismem. Bude vytvořen návrh marketingové strategie s využitím marketingového minimalismu ve společnosti s ručením omezeným.
Klíčová slova: marketingová komunikace,; snížení nákladů; produkt,; marketingová strategie,; nízkonákladová marketingová komunikace,; Inovace,

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 4. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59209/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: