Vliv sociálních sítí na marketingové strategie společnosti Coca Cola v kategorii FMCG

Název práce: Vliv sociálních sítí na marketingové strategie společnosti Coca Cola v kategorii FMCG
Autor(ka) práce: Nguyen Minh, Tuan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má za cíl zhodnotit možnosti využívání sociálních sítí firmami, konkrétně pak na příkladu společnosti Coca Coly v souvislosti s pravidelnými přísuny nových technologií, jež usnadňují jak komunikaci marketérů s cílovými skupinami, tak komunikaci mezi uživateli samotnými. V teoretické části se práce zaměří na aktuální trendy v sociálních sítích v globálním měřítku, dále jsou analyzovány nejznámější sociální sítě světa, jejich trendy i inovační prvky. Praktická část se soustředí na společnost Coca Cola, kde je uvedena případová studie vybrané úspěšné marketingové kampaně v rámci sociálních sítí. Kampaň je dále zkoumána prostřednictvím dotazníkového šetření, jenž analyzuje kromě chování uživatelů a firem na sociálních sítí především její vliv na povědomí spotřebitele v rámci těchto sítí.
Klíčová slova: analýza; Twitter; reklama; Youtube; sociální sítě; Snapchat; Linkedin; Instagram; sociální marketing; Facebook
Název práce: The influence of social networks on marketing strategies of the company Coca Cola within FMCG category
Autor(ka) práce: Nguyen Minh, Tuan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the possible utilizations of social networks by the companies in connection with periodic supply of new technology that faciliates communication between marketters and the target groups as well as communication between the users alone. The theoretical section summarizes actual trends of social networks world-wide. The thesis also focuses on the trends and innovational elements of the world's most popular networks. The practical part concentrates on the company Coca Cola where the case study of the selected successful marketing campaign is stated within social networks. The campaign is further explored through applied research that analyses besides social network activities of commpanies and users mainly its influence on consumer awareness within the networks.
Klíčová slova: Social networks; Linkedin; Snapchat; Youtube; Instagram; Facebook; research; Social marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: