E-commerce development study and future expectations in Albania

Název práce: E-commerce development study and future expectations in Albania
Autor(ka) práce: Buçpapaj, Etla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Böhmová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to analyze the local Albanian market of e-commerce and to determine the customer behavior of Albanians toward local e-commerce providers. Several studies have been conducted for developed countries. However, there is a research gap in the same studies regarding the developing countries. That is the reason why this thesis considers one of the smallest and on continues developing countries of Europe: Albania. In a fast growing globalized world where the internet is a leading engine, e-commerce is a must for businesses that want to compete and retain customers. Local businesses struggle every day to survive and to have profit in an economy which is globally oriented, and the movement of goods is easier than ever.A questionnaire was designed online using Google form and was distributed online via a social network as the target respondents are online customers. There were 300 relevant answers received from 19-25 March 2017.There is also included a case study in this thesis, analyzing one of the biggest local e-commerce providers in Albania which offers B2C and B2B sales. The results of the questionnaire and the case study show that the customer behavior is influenced by various factors: lack of trust, national culture, online shopping experience, exposure to the internet, infrastructure, family, marketing, etc.
Klíčová slova: E-commerce; Online Sales; Albania; trust; local businesses; payment methods; development
Název práce: E-commerce development study and future expectations in Albania
Autor(ka) práce: Buçpapaj, Etla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Böhmová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza e-commerce trhu v Albánii a vymezení zákaznického chování Albánců k místním e-commerce poskytovatelům. Několik studií na podobné téma bylo provedeno v rámci rozvinutých států. Nicméně žádná studie se netýkala rozvíjejících se zemí. Z tohoto důvodu se tato práce zabývá jednou z nejmenších rozvíjejících se ekonomik v Evropě, kterou je Albánie. V dnešním globalizovaném světě, ve kterém figuruje internet jako hnací síla, je E-commerce nezbytnou součástí firem, které chtějí dosáhnout konkurenceschopnosti a udržení svých zákazníků. Místní firmy každý den zápasí o přežití a o dosažení profitability v ekonomice, která je globálně orientovaná a ve které je pohyb zboží snadnější než kdy dříve. Pro tuto práci byl zkonstruován online dotazník používající Google formu, který byl následně zaslán skrz sociální sítě. Jedná se tedy o cílování respondentů jakožto online zákazníků. V období od 19. do 25. března 2017 bylo obdrženo 300 relevantních odpovědí.V této diplomové práci je také zahrnutá případová studie, která se zabývá analýzou jednoho z největších poskytovatelů B2B a B2C obchodu. Výsledky dotazníkového šetření a případové studie ukazují, že chování zákazníků je ovlivněno několika faktory. Těmi jsou nedostatek důvěry, národní kultura, zkušenost s online nákupem, přístup k internetu, infrastruktura, rodina, marketing apod.
Klíčová slova: E-commerce; Online nákupy; Albánie; důvěra; místní ekonomika; platební metody; rozvoj

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 1. 4. 2017
Datum obhajoby: 20. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57666/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: