Analýza názorů návštěvníků regionu Třebíčska

Název práce: Analýza názorů návštěvníků regionu Třebíčska
Autor(ka) práce: Pešková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Pavlů, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou názorů návštěvníků regionu Třebíčska. Cílem práce je zjistit názory, zvoleného vzorku návštěvníků regionu Třebíčska, na využívání atraktivit a služeb cestovního ruchu v tomto regionu. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá definováním cestovního ruchu a pojmu návštěvník, metodami výzkumu názoru či spokojenosti návštěvníků, ale také jsou zde uvedeny atraktivity a služby v regionu Třebíčsko. Druhá část je zaměřena na praktickou aplikaci dané problematiky formou dotazníků.Základní metodika spočívá v osobním dotazování respondentů. Na základě analýzy zjištěných výsledků budou vyvozena vhodná doporučení pro místní organizace zabývající se cestovním ruchem, pro subjekty poskytující služby a subjekty vykonávající jejich správu.
Klíčová slova: cestovní ruch; návštěvníci; spokojenost; Třebíčsko; region
Název práce: Analysis of opinions of visitors Třebíč region
Autor(ka) práce: Pešková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Pavlů, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the analysis of the visitor's opinion of the region of Třebíč. The aim of this thesis is to find out opinions, of the chosen sample of the respondents, on exploitation of the attractiveness and tourism services in this region. Thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the definition of tourism and the concept of visitor, with research methods of opinion and satisfaction of the visitors, but also with the attractiveness and services of the region of Třebíč. The second part focuses on the practical application of the issue through a questionnaire. The basic methodology is the personal interview with the respondent. On the basis of realized analysis will be formulated recommendations for local organisations or other subjects dealing with tourism, tourism services and its administration.
Klíčová slova: tourism; visitors; region; satisfaction; Třebíč

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 6. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57477/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: