Komunikační strategie pro platformu miTeam pro český sportovní trh

Název práce: Communication strategy for miTeam platform with focus on the Czech sport market
Autor(ka) práce: Vogl, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Hájková, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis aims to provide the communication strategy for online platform miTeam on the Czech market. The platform enables sport teams to customize and personalize adidas team wear for their teams. The theoretical part of the thesis introduces various ways to perform a situational analysis, which helps to map external and internal environments and which has not been conducted for the platform before. Afterwards, the theoretical part reveals key concepts of the marketing mix, provides tools of the communication mix and introduces all the necessary steps to create a complex communication strategy. The practical part contains a situational analysis, which is based on theoretical findings, an output of two surveys and a secondary research of available data. The analysis is the base for the overall communication strategy of miTeam, which the thesis elaborates on in the second half of the practical part.
Klíčová slova: adidas; situational analysis; communication strategy; miTeam
Název práce: Komunikační strategie pro platformu miTeam pro český sportovní trh
Autor(ka) práce: Vogl, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Hájková, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření komunikační strategii pro online platformu miTeam pro český trh. Platforma umožňuje sportovním týmům přizpůsobit týmové sportovní oblečení podle jejich představ. Teoretická část představuje různé možnosti pro situační analýzu, která je nápomocna při mapování externího a interního prostředí a která nebyla nikdy předtím pro platformu provedena. Následně práce uvádí klíčové koncepty marketingového mixu, nabízí výčet nástrojů pro exekuci komunikačního mixu a v neposlední řadě popisuje konkrétní kroky pro vytvoření komplexní komunikační strategie. Praktická část poté obsahuje provedenou situační analýzu čerpající z teoretických poznatků, z informací získaných ze dvou výzkumů a ze sekundárního sběru dat. Analýza vytváří základ pro celkovou komunikační strategii, která se nachází v druhé polovině praktické části.
Klíčová slova: miTeam; adidas; situační analýza; komunikační strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2016
Datum podání práce: 1. 1. 2017
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: