Etické výrobní strategie v oděvním průmyslu: Jak může střední oděvní podnik implementovat a benefitovat z etické výroby

Název práce: Ethical sourcing strategies: how can a mid-size company implement and benefit from ethical sourcing?
Autor(ka) práce: Urbancik, Juraj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis develops a conceptual framework of ethical sourcing strategies for mid-sized apparel brands. It does so by analyzing the social and environmental impact of the global apparel industry and by applying the best global practices to the business environment of mid-sized companies. For the main research method was selected a qualitative study based on expert interviews with senior managers of Czech mid-size apparel brands, as well as an expert interview with a senior manager of a global sourcing agency. The thesis describes sourcing strategies of mid-size apparel brands, their ethical dimensions and compares them with sourcing strategies of global apparel companies. Based on relevant literature sources combined with the interview findings, the thesis designs a framework describing six internal and external factors that mid-size apparel brands can implement in order to source ethically.
Klíčová slova: Conceptual framework development; SME; Apparel industry; Sustainability; Ethical sourcing
Název práce: Etické výrobní strategie v oděvním průmyslu: Jak může střední oděvní podnik implementovat a benefitovat z etické výroby
Autor(ka) práce: Urbancik, Juraj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Sieber, Patrik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce vypracovává systém etické výroby středních oděvních podniků. Analyzuje sociální a environmentální dopad globálního oděvního průmyslu a aplikuje "best practices" do prostředí středně velkých firem. Jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen kvalitativní výzkum založený na hloubkových rozhovorech s manažery středně velkých oděvních firem v České republice. Práce vychází také z interview se senior manažerem globální výrobní agentury. Práce popisuje výrobní strategie středních oděvních podniků, hodnotí jejich etický přesah a porovnává je s výrobou globálních oděvních značek. Na základě literatury a nálezů z výzkumu práce vyvíjí schéma etické výroby, zahrnující šest faktorů, které mohou střední oděvní podniky implementovat, aby benefitovali z etické výroby.
Klíčová slova: Udržitelnost; Etická výroba; Framework development; Malé a střední podniky; Oděvní průmysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2017
Datum podání práce: 15. 8. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: