Online marketingová komunikace neziskových organizací zaměřených na rakovinu

Název práce: Online marketing communication of non-profit organizations with focus on cancer awareness
Autor(ka) práce: Sklenářová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Čápová, Lenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to analyze online marketing communication of non-profit organizations focused on cancer in the Czech Republic. Based on the results, provide recommendations how NGOs can leverage online marketing channels within their communication strategy. The thesis gives an overview of online activities of Czech non-profits focused on cancer. The theoretical part of the thesis concentrates on the classification of NGOs, different concepts of marketing in the non-profit segment and its development, specifics of online marketing strategy for non-profits, role and various types of digital media that NGOs can leverage within their marketing communication. The practical part provides analysis of online marketing communication of selected NGOs focused on cancer. Data were collected from personal interviews with selected non-profit organizations and desk research with the help of various analytical tools.
Klíčová slova: Non-profit organization; Online marketing communication; Cancer
Název práce: Online marketingová komunikace neziskových organizací zaměřených na rakovinu
Autor(ka) práce: Sklenářová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Čápová, Lenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je analýza online marketingové komunikace neziskových organizací zaměřených na rakovinu v České republice. Na základě výsledků analýzy práce poskytuje doporučení, jak mohou neziskové organizace využívat online marketingové kanály v rámci své komunikační strategie. Práce poskytuje přehled on-line aktivit českých neziskových organizací zaměřených na rakovinu. Teoretická část práce se zaměřuje na klasifikaci neziskových organizací, různé koncepty marketingu v neziskovém segmentu a jeho vývoj, specifika online marketingové strategie pro neziskové organizace, roli a různé typy digitálních médií, které mohou neziskové organizace využít v rámci své marketingové komunikace. Praktická část poskytuje analýzu online marketingové komunikace vybraných neziskových organizací zaměřených na rakovinu. Data byla shromážděna z osobních rozhovorů s vybranými neziskovými organizacemi a výzkumem s pomocí různých analytických nástrojů.
Klíčová slova: Neziskové organizace; Online marketingová komunikace; Rakovina

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2016
Datum podání práce: 31. 7. 2017
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60020/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: