Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování

Název práce: Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading
Autor(ka) práce: Strnad, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis gives an overview of measure of dependence used in Finance with the motivation of showing the shortcomings and advantages of different metrics and stress how crucial it is to capture the dependence properly given its use in constructing investment portfolios and risk management.In second part of the thesis we introduce the notion of cointegration, explain its implication and how it is being used in context of statistical arbitrage trading strategy. We then utilize cointegration relationship in constructing such strategy and testing its effectiveness in three different sectors of the stock market and showing the advantage of such strategy.
Klíčová slova: measures of dependence; pair trading; quantitative trading
Název práce: Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování
Autor(ka) práce: Strnad, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce poskytuje přehled měr závislosti používaných v oblasti financí s motivací vyka- zovat nedostatky a výhody různých metrik a zdrurazňuje, jak druležité je správně zachytit závislost s ohledem na jeho využití při budování investičních portfolií a řízení rizik. V druhé části práce předkládáme pojem kointegrace, vysvětlujeme její dusledky, a jak se používá v kontextu obchodování se statistickou arbitráží. Následně využíváme kointegračního vztah při sestavování takové strategie a testování její účinnosti ve třech ruzných sektorech akciového trhu, které ukazují na výhodu takovéto strategie.
Klíčová slova: kvantitativní obchodování; měření závislosti; Párové obchodování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2015
Datum podání práce: 12. 12. 2016
Datum obhajoby: 19. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52890/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: