Průmysl 4.0 -- připravenost podniku na změnu obchodního modelu

Název práce: Průmysl 4.0 -- připravenost podniku na změnu obchodního modelu
Autor(ka) práce: Nobilisová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem čtvrté průmyslové revoluce a v jejím rámci připraveností firem na změny obchodních modelů. Jedná se o velice diskutované téma, jelikož čtvrtá průmyslová revoluce již ovlivňuje či bude ovlivňovat prakticky každou firmu. Z tohoto důvodu by na ni firmy měly být řádně připraveny. Cílem práce je vytvoření zralostního modelu a jeho následné využití pro ohodnocení zralosti firem z oblasti kovozpracujícího průmyslu. Zralost zde reprezentuje právě připravenost firem na blížící se změny. Praktické uplatnění modelu, založeného na podkladech z teoretické části práce a na již uskutečněných výzkumech s podobným zaměřením, je rovněž využito k ověření jeho funkčnosti.
Klíčová slova: průmyslová revoluce; Zralostní model; Obchodní model; Průmysl 4.0
Název práce: Industry 4.0 - the company's readiness to change of the business model
Autor(ka) práce: Nobilisová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the theme of the fourth industrial revolution and within it with the readiness of companies to change business model. This is very discussed subject, as the fourth industrial revolution already affects or will affect virtually every company. For this reason, companies should be properly prepared for it. The aim of the thesis is to create a maturity model and to use it to evaluate the maturity of companies from the metalworking industry. The maturity represents here the readiness of companies for approaching changes. The practical application of the model, based on the theoretical part of the thesis and the researches with a similar focus which were already carried out, is also used to verify its functionality.
Klíčová slova: Industry 4.0; industrial revolution; maturity model; business model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: