Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s

Název práce: Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s
Autor(ka) práce: Pinkas, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Coufalová, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato Bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zpracována na základě odborné literatury a shrnuje základní poznatky týkající se získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část již popisuje konkrétní činnosti procesu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Credit One, a.s. Tato část je zpracována na základě provedené analýzy interních dokumentů a rozhovoru s personální pracovnicí společnosti. Cílem bakalářské práce je zhodnotit a porovnat analyzovaný proces získávání a výběru zaměstnanců s poznatky z teoretické části a v případě zjištěných nedostatků navrhnout opatření pro zlepšení fungování procesu.
Klíčová slova: lidské zdroje; získávání zaměstnanců; výběr zaměstnanců; výběrové řízení
Název práce: Recruitment and selection of employees in Credit One, a.s
Autor(ka) práce: Pinkas, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Coufalová, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor’s Thesis is focused on the process of recruitment and selection of employees in organization Credit One, a.s. The thesis is devided into two parts. The theoretical part is based on the academic literature and provides basic information about the recruitment and selection of employees.The practical part describes specific activities related to the process of recruitment and selection of employees in Credit One, a.s. This part is based on an analysis of internal documents and inteview with a human resource officer of the company. The aim of the thesis is to evalueate and compare the analysed process of recruitment and selection of employees with the acquired data in the theoretical part and in case of detected shortages suggest some measures to improve function of the process.
Klíčová slova: recruitment and selection of employees; selection procedure ; human resources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2016
Datum podání práce: 22. 11. 2017
Datum obhajoby: 24. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: