Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza motivačních faktorů na pracovišti

Autor práce: Kubelka, Miloš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Osoba oponující práci: Pauknerová, Daniela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza motivačních faktorů na pracovišti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce nese název „Analýza motivačních faktorů na pracovišti“. Cílem diplomové práce je analyzovat motivační faktory na pracovišti a zkoumat stimulační techniky a jejich efektivitu v praxi. Teoretickou část bude tvořit několik kapitol, které se budou zabývat pojmy: motivace, motiv, stimulace, stimul, dále různými teoriemi a modely motivace lidského chování a pracovního jednání s důrazem na humanistický model Abrahama Maslowa, nebo také aktuálnější 4 Drive Theory.Praktická část diplomové práce se bude věnovat analýze motivačních faktorů pracovníků ve společnosti OVB Allfinanz a.s. Nejprve bude popsána firma, její strategie, vize a kariérní řád. Dále bude diplomová práce mapovat úroveň mezilidských vztahů na pracovišti, vztah k samotné práci a čím jsou jednotlivci motivování k vyššímu pracovnímu výkonu. Na základě zvolené metodiky bude dále charakterizovat výzkumný soubor a výzkumné cíle. Závěrem bude interpretovat získaná data a stanoví se konkrétní výstup do praxe – budou identifikovány nedostatky stávajícího motivačního systému ve vybrané firmě a navržena konkrétní opatření, která přispějí k jeho zefektivnění. Jako metodický aparát k analýze motivačních faktorů na pracovišti ve společnosti OVB Allfinanz a.s., je zvolen polostandardizovaný rozhovor. Výzkumný soubor kvalitativního výzkumu je složen z 15 spolupracovníků, kteří budou vybráni kvótně z různých kariérních pozic, aby byla vidět vertikální diferenciace jednotlivých spolupracovníků.
Klíčová slova: motivace; stimulace; pracovní jednání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza motivačních faktorů na pracovišti
Překlad názvu: Analysis of the motivational factors in the workplace
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is called „Analysis of the motivational factors in the workplace“.The aim of this work is to analyze motivational factors in the workplace and analyze motivational techniques and their effectiveness. Theoretical part is composed of several chapters, which investigate terms: motivation, motive, stimulation and various theories and models of human behaviour and work behaviour. More place is devoted to humanistic model by Abraham Maslow and to the newer model called 4 Drive theory.Further, in practical part, this paper thoroughly analyses motivation factors in the workplace of OVB Allfinanz a.s. First of all there is presented the organization, its vision, its strategy and career plan. Then this diploma thesis describes aspects of interpersonal communication, relations between people and their job and how are they motivated to a greater performance. Further this paper defines methods of research, research group and the goals of investigation. In the end its summarises picked up data and formulates concrete output.As methodical tool for the analysis of motivational factors in the workplace of OVB Allfinanz a.s. is selected semi-standardised interview. Research group is made of 15 co-workers, which are picked by quota from variant career positions to sustain vertical differentiation.
Klíčová slova: work behaviour; stimulation; motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 23. 11. 2017
Datum obhajoby: 09.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56877_xkubm72.pdf [1,65 MB]
Oponentura54934_danielap.pdf [504,40 kB]
Hodnocení vedoucího56877_evajar.pdf [885,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56877/podrobnosti