Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy

Název práce: Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy
Autor(ka) práce: Totková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá online marketingem v B2B prostředí, se zaměřením na trh stavebnictví a společnost Skanska, kdy hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení role online marketingu na tomto trhu. Úvodní kapitola se nejprve snaží o teoretické vymezení pojmu B2B online marketingu, následně je uveden marketingový mix ve stavebnictví. Další část práce se věnuje analýze trhu stavebnictví, konkrétně se zaměřením na aktuální vývoj trhu a budoucí trendy, a dále také Porterově analýze. Vybrané stavební firmy jsou následně zkoumány z hlediska jejich online marketingových aktivit a z hlediska používaných online komunikačních nástrojů. Závěrečná část práce hodnotí online komunikaci vybraných společností dle určitých kritérií a doporučuje možná zlepšení online aktivit pro společnost Skanska.
Klíčová slova: B2B prostředí; online marketing; stavebnictví; marketingový mix; Porterova analýza
Název práce: B2B online marketing on the example of selected company
Autor(ka) práce: Totková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with online marketing in B2B environment, with focus on construction industry and specifically on Skanska company. The main aim of tis thesis is to evaluate the function of online marketing in this specific market. The first chapter outlines theoretical basis of B2B online marketing and afterwards describes marketing mix that is applied on construction industry. The second chapter is devoted to actual trends and prospective development of this market, and to Porter analysis as well. The selected construction companies are studied from the point of view of their online marketing activities and online marketing tools. The last chapter assesses online marketing of companies according to chosen criterions and recommends a few improvements of Skanska online activities.
Klíčová slova: B2B; Porter analysis; online marketing; marketing mix; construction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2016
Datum podání práce: 6. 12. 2017
Datum obhajoby: 31. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: