Strategie společenské odpovědnosti jako konkurenční výhoda

Název práce: Strategie společenské odpovědnosti jako konkurenční výhoda
Autor(ka) práce: Diatilová, Sára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Zadražil, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována tématu společenské odpovědnosti firem (CSR) a její implementaci do každodenních firemních procesů a firemní kultury. V teoretické části autorka nejprve představuje koncept společenské odpovědnosti a udržitelnosti, rozebírá odlišné postoje významných světových ekonomů k dané tématice a popisuje jednotlivé fáze vývoje korporací a jejich motivy k přijetí CSR. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována měření výsledků strategie CSR a jejich komunikaci prostřednictvím CSR reportingu. Praktická část je věnována strategii udržitelnosti a CSR automobilové společnosti ŠKODA AUTO. Autorka nejprve mapuje historický vývoj společnosti až po současnost, v další části kriticky analyzuje současnou politiku v oblasti CSR. Výstupem praktické části je návrh změn ve stávající strategii, vycházející z teoretické části práce a také z terénního dotazníkového šetření autorky, jehož cílem bylo ověření předem stanovených hypotéz o komunikační strategii společnosti.
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem; CSR; udržitelnost; ŠKODA AUTO; automobilový průmysl
Název práce: Strategy of corporate social responsibility as competitive advantage
Autor(ka) práce: Diatilová, Sára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Zadražil, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is dedicated to corporate social responsibility (CSR) and its implementation to core business activities and corporate culture. Under the theoretical part, concept of CSR and sustainability is defined, followed by presentation of different attitudes of world leading economists and description of path to corporate responsibility companies have to undertake. The last chapter of the theoretical part deals with CSR performance measuring and communication based on reporting. Practical part of the thesis identifies CSR and sustainability strategy of automotive company ŠKODA AUTO, starting with the introduction of company’s history. Next chapter is dedicated to the critical analysis of its CSR and sustainability strategy. The output of the practical part is a proposal of changes to current strategy based on theoretical part of the thesis and field research by means of on-line survey designed to verify predefined hypothesis on ŠKODA AUTO communication strategy.
Klíčová slova: sustainability; CSR ; corporate social responsibility; ŠKODA AUTO; automotive industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 9. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: