Podnikatelský plán -- rezervační online platforma s návrhy marketingového využití

Název práce: Podnikatelský plán -- rezervační online platforma s návrhy marketingového využití
Autor(ka) práce: Demuthová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na podnikatelskou příležitost zpracování online platformy a mobilní aplikace pro kadeřnictví, později s možností expanze i do dalších wellness oborů. Cílem práce je analýza této podnikatelské příležitosti prostřednictvím vytvořeného podnikatelského plánu, který má za cíl ověřit potenciál navrženého produktu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí; první část se zabývá teorií podnikatelského plánu a jeho doporučenými náležitostmi, druhá část pak reflektuje tyto teoretické poznatky do praxe prostřednictvím vypracovaného podnikatelského plánu pro nově vzniklou online platformu. Teoretickou a praktickou část doplňuje 2. kapitola představující podnikatelský záměr, možnosti dalšího marketingového využití navrhovaného produktu a zároveň shrnuje provedený výzkum.
Klíčová slova: podnikatelská příležitost; wellness; online platforma; mobilní aplikace; podnikatelský plán
Název práce: BUSINESS PLAN: Online reservation platform and its secondary marketing utilisation
Autor(ka) práce: Demuthová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master’s thesis focuses on a business opportunity of an online platform and mobile app for hairdressers with possible future expansion to other wellness services. The purpose of this thesis is an analysis of this business opportunity by creating a business plan, which will verify the potential of proposed product. The thesis consists of two parts; the first part includes the theory of a business plan and its requirements, the second part applies those theoretical findings into use by creating a business plan for a new online platform. Theoretical and practical parts are connected by 2nd chapter which is an intro into described business opportunity. It also explores its possibilities of secondary marketing utilization and gives a summary about executed research.
Klíčová slova: wellness; online platform; business plan; business opportunity; mobile app

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2017
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 2017

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: