Lidský kapitál, investice do zdraví a hospodářský růst

Název práce: Lidský kapitál, investice do zdraví a hospodářský růst
Autor(ka) práce: Carollo, Francesco
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zdravím, jako složkou lidského kapitálu, a jeho vlivem na hospodářský růst. Definuje lidský kapitál, externality vznikající při investicích do něj, roli výše agregátních zásob lidského kapitálu v zemi a význam lidského kapitálu v otázce ekonomického růstu. Dále se zaměřuje přímo na zdraví a jeho vliv na ekonomický růst. Vzhledem k negativnímu demografickému trendu je aktuálním tématem, jaký mají vliv investice do lidského kapitálu na ekonomický růst. V praktické části tato práce přechází k analýze veřejných výdajů do zdravotnictví na obyvatele, HDP na obyvatele a míry růstu populace v České republice a Spolkové republice Německo v období 1992 - 2015. Práce potvrzuje hypotézu o pozitivním vztahu veřejných výdajů do zdravotnictví na obyvatele a HDP na obyvatele.
Klíčová slova: zdravotnictví; lidský kapitál; investice; HDP; Johansenův kointegrační test
Název práce: Human capital, investment in health care and economic growth
Autor(ka) práce: Carollo, Francesco
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Health, as a component of human capital, and its influence on the economic growth is the main subject of this thesis. It covers the definition of human capital and externalities which arise with investment in this form of capital; it explains the role of aggregate supply of human capital in the country and the role of human capital in the economic growth discussion. With regard to the current negative trend in demographic structure it is a live topic to which extent do the human capital externalities have role in economic growth. The analysis of public health expenditures per capita, GDP per capita and population growth rate from Czech Republic and Federal Republic of Germany from the period 1992 – 2015 is done in the empirical part. The hypothesis about a positive relation of public health expenditures per capita and GDP per capita is confirmed.
Klíčová slova: investment; human capital; GDP; health care; Johansen cointegration test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2017
Datum podání práce: 19. 12. 2017
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61089/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: