Modelování kreditního rizika a možné inovace

Název práce: Modelování kreditního rizika a možné inovace
Autor(ka) práce: Mužík, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fučík, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast scoringových modelů. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje obecnému kontextu monitorování kreditního rizika – definici defaultu, kvantifikaci ztrát, vymezení ratingu oproti scoringu a otázkám souvisejícím s tvorbou scoringových modelů. Druhá část představuje vybrané scoringové techniky a princip jejich fungování. Do hlubšího pohledu jsou rozvedeny zejména logistická regrese a neuronové sítě, jejichž demonstrace je součástí třetí kapitoly. V rámci této demonstrace je použit dataset z amerického hypotečního trhu (od FreddieMac) a je poměřena výkonnost obou zmiňovaných modelů. Výkonnostní charakteristiky hovoří ve prospěch logistické regrese.
Klíčová slova: scoringové modely; logistická regrese; neuronové sítě
Název práce: Credit Risk Modeling and Possible Innovations
Autor(ka) práce: Mužík, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fučík, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the area of scoring models. The work is divided into three parts. The first part deals with the general context of credit risk monitoring - definition of defaults, quantification of losses, definition of rating against scoring and issues related to scoring modeling. The second part presents the selected scoring techniques and the principle of their functioning. In deeper perspective, logistic regression and neural networks are shown, the demonstration of which is part of the third chapter, where are both dealt with. This demonstration uses the US Mortgage Market dataset (from FreddieMac) and measures the performance of the two models. Performance characteristics speak for logistic regression.
Klíčová slova: logistic regression; scoring models; neural networks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2016
Datum podání práce: 25. 12. 2017
Datum obhajoby: 18. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: