Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Metodika analýzy developerských projektů

Autor práce: Malířová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Osoba oponující práci: Hamplová, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metodika analýzy developerských projektů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je prezentovat a analyzovat metodiku hodnocení efektivnosti developerských projektů a jejich financování a danou problematiku ověřit v rámci podmínek konkrétní developerské společnosti, které potvrdí nebo vyvrátí realizaci teoretických předpokladů v praxi.V úvodní teoretické části jsou objasněny klíčové pojmy, definovány zúčastněné subjekty, popsány fáze developerského projektu a možná rizika související s jeho realizací. Dále jsou shrnuty možnosti financování developerských projektů a přístupy k plánování cash flow. V závěru teoretické části jsou rozebrány metody hodnocení efektivnosti investičních projektů a přístupy při volbě vhodné metody.Praktická část práce vychází z výsledků šetření u vybraného subjektu na developerském trhu. Analyzuje data, na základě kterých je výsledně hodnocen developerský projekt. Prezentuje přístupy hodnocení developerských projektů v praxi. Na základě šetření lze konstatovat, že pro hodnocení developerských projektů není využívána žádná z doporučovaných metod.Hlavním zjištěním je, že se v praxi obejdeme bez sofistikovaných metod hodnocení, aniž by tento přístup negativně ovlivnil rozhodování o přijetí či nepřijetí developerského projektu.
Klíčová slova: development; ekonomická efektivnost; fáze developerského projektu; riziko; kritéria hodnocení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metodika analýzy developerských projektů
Překlad názvu: Methodology of analysis of development projects
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to represent and analyze the methodology of evaluating the effectiveness of the development projects and their financing and to verify the issue under the conditions of a particular developer company that confirms or disproves the realization of theoretical assumptions in practice.In the introductory theoretical part clarified the key terms, defined involved subjects, and described the stages of the development project and possible risks related to realization. It also summarizes the options of financing of development projects and approaches to cash flow planning. At the end of the theoretical part are analyzed the methods of evaluation of the effectiveness of investment projects and approaches in the choice of the appropriate method.The practical part of the thesis based on the results of the survey of the selected subject on the development market. It analyzes the data on which the development project evaluated. It presents approaches to evaluating developer projects in practice.Based on the survey, it can stated that none of the recommended methods used for evaluating developer projects.The main finding is that in practice we run without sophisticated methods without this approach has negatively influenced the decision to accept or decline the development project.
Klíčová slova: economic efficiency; phase of developer´s project; development; evaluation criteria; risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 2. 2. 2018
Datum obhajoby: 06.03.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54327_xmalv20.pdf [2,28 MB]
Oponentura55598_xhamb01.pdf [73,61 kB]
Hodnocení vedoucího54327_hrdy.pdf [613,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54327/podrobnosti