Efektivnost volebních kampaní vzhledem k volebnímu výsledku

Název práce: Efektivnost volebních kampaní vzhledem k volebnímu výsledku
Autor(ka) práce: Bárta, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Sekničková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou volebních kampaní a volebních výsledků v krajských volbách 2016. Použitá data pochází z volebních výsledků, které kompletuje Český statistický úřad, a z transparentních účtů politických stran. V práci je použit Banzhafův index a Shapley-Shubikův index pro zhodnocení výsledků koaličního jednání v krajích a schopnosti stran a hnutí využít svého volebního zisku k prosazování svého politického programu. Pro analýzu volebních kampaní jsou finanční investice politických stran rozděleny do několika kategorií. Jednotlivá rozdělení jsou srovnána a následně je nastíněn model, jak by politická strana měla vést volební kampaň. V poslední části se autor věnuje sjednocení předcházejících zjištění do analýzy investic nutných pro dosažení dobrého volebního výsledku v krajských volbách.
Klíčová slova: politické strany; krajské volby 2016; indexy hlasovací síly; volební kampaně; koalice
Název práce: Effectiveness of election campaigns relative to the election result
Autor(ka) práce: Bárta, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Sekničková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of election campaigns and election results in the Czech regional elections of 2016. The used data comes from transparent accounts of political parties and the election results that are prepared by the Czech Statistical Office. The Banzhaf power index and the Shapley-Shubik power index are used to evaluate the results of the coalition negotiations and the ability of parties and movements to use their electoral profits to promote their political agenda. For the analysis of election campaigns, financial investments of political parties are divided into several categories. The distributed data is compared, and a model of how a political party should lead an election campaign is outlined. In the last part the author focuses on combining the previous findings into an analysis about the investments needed to achieve a good election result in the regional elections.
Klíčová slova: regional elections 2016; election campaigns; political parties; coalitions; voting power index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 8. 1. 2018
Datum obhajoby: 31. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59834/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: