Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA

Název práce: Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA
Autor(ka) práce: Pršalová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o zátěžových testech bankovního sektoru prováděných dle metodologie Evropského bankovního úřadu. Teoretická část vysvětluje základní východiska a pojmy, které jsou při tvorbě daných testů využívány. Za důležité jsem také považovala zmínit jednotlivé Basilejské dohody, především pak jejich požadavky na kapitál. V praktické části jsou analyzovány poslední zátěžové testy z roku 2016. Zabývám se zde nejen finálními výsledky, ale také všemi ostatními nutnými dokumenty a postupy, které EBA využívá. V poslední kapitole se věnuji velmi aktuální situaci, která pojednává o dopadech implementace IFRS 9 na výši kapitálového poměru.
Klíčová slova: Zátěžové testy; Evropský bankovní úřad; Basel I; Basel II; Basel III; IFRS 9
Název práce: EU-wide stress tests of banks according to the methodology provided by EBA
Autor(ka) práce: Pršalová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with stress tests of banking sector which are carried out according to the methodology of the European Banking Authority. The theoretical part explains basic points and terms which are used during the preparation of these tests. I did also consider very important to mention the concept of the Basel Accords, especially their capital requirements. The practical part analyzes the latest stress tests from 2016. I deal with not just the results but as well with many others documents and procedures which are used by EBA. In the last chapter, I consider very current situation which is associated with the impact of the implementation of IFRS 9 on capital ratio.
Klíčová slova: Basel I; Basel II; Basel III; Stress tests; European Banking Authority; IFRS 9

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2017
Datum podání práce: 17. 1. 2018
Datum obhajoby: 8. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: