Destinační manažment a marketing oblastní organizace cestovního ruchu

Název práce: Destinačný manažment a marketing oblastnej organizácie cestovného ruchu
Autor(ka) práce: Križanová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou destinačného manažmentu a marketingu oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR Slovenský raj & Spiš. Hlavným cieľom je analýza tejto problematiky v rámci danej organizácie a jej zhodnotenie v podobe SWOT analýzy. Na základe výsledkov analýzy je vedľajším cieľom navrhnúť odporúčania na zlepšenie. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie základných pojmov danej problematiky, ako aj podstata a funkcie organizácie cestovného ruchu. V praktickej časti je predstavená základná primárna i sekundárna ponuka destinácie Slovenský raj a Dolný Spiš a analýza OOCR Slovenský raj & Spiš z hľadiska jej základnej charakteristiky, financovania a činností. Jadro práce tvorí SWOT analýza organizácie a navrhnuté odporúčania na zlepšenie v manažmente a marketingu destinácie pre organizáciu. 
Klíčová slova: destinácia; destinačný manažment; destinačný marketing; organizácia cestovného ruchu; Slovenský raj; Spiš
Název práce: Destinační manažment a marketing oblastní organizace cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Križanová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaobírá problematikou destinačního managmentu a marketingu oblastní organizace cestovního ruchu OOCR Slovenský raj & Spiš. Hlavním cílem je analýza téhle problematiky v rámci dané organizace a její zhodnocení v podobě SWOT analýzy. Na základě výsledků analýzy je dílčím cílem navrhnout doporučení na zlepšení. Teoretická část práce je zaměřená na vysvětlení základních pojmů dané problematiky, jako i podstata a funkce organizace cestovního ruchu. V praktické části je představená základní primární i sekundární nabídka destinace Slovenský raj a Dolní Spiš a analýza OOCR Slovenský raj & Spiš z hlediska její základní charakteristiky, financování a činností. Jádro práce tvoří SWOT analýza organizace a navrhnuté doporučení na zlepšení v managementu a marketingu destinace pro organizaci.
Klíčová slova: destinace; destinační management; destinační marketing; organizace cestovního ruchu; Slovenský raj; Spiš
Název práce: Destination management and marketing of a local tourism organization
Autor(ka) práce: Križanová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of destination management and marketing of the local tourism organization OOCR Slovenský raj & Spiš. The main objective is the analysis of this issue within the organization and its evaluation in the form of SWOT analysis. Based on the results of the analysis, the secondary aim is to propose recommendations for improvements. The theoretical part of the thesis is focused on explaining the basic concepts of the given issue, as well as the essence and functions of a tourism organization in general. In the practical part, the basic primary and secondary offer of the destination Slovak Paradise and Lower Spiš and the analysis of OOCR Slovenský raj & Spiš in terms of its basic characteristics, financing and activities are presented. The core of the thesis is the SWOT analysis of the organization and the recommendations made to improve destination management and marketing for the organization.
Klíčová slova: destination; destination management; destination marketing; tourism organization; Slovak Paradise; Lower Spiš

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2017
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: