Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení

Název práce: Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení
Autor(ka) práce: Chmelík, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality ubytovacích služeb ve vybraném hotelu. Teoretická část je zaměřena na cestovní ruch, problematiku spokojenosti zákazníka a specifika marketingu služeb v cestovním ruchu. Předmětem praktické části je analýza spokojenosti zákazníků zvoleného hotelu. Zdrojem informací pro analýzu spokojenosti s jednotlivými službami je provedené dotazníkové šetření, jakožto metoda marketingového výzkumu doplněná o analýzu on-line zpětné vazby. Výstupem práce je přehledné zhodnocení kvality poskytovaných služeb včetně formulace návrhů a doporučení na zvýšení úrovně ubytovacích služeb pro management hotelu. Práce rovněž vede k identifikaci silných a slabých stránek hotelu.
Klíčová slova: spokojenost zákazníka; marketingový výzkum; dotazníkové šetření; cestovní ruch (hospitality); marketing služeb v cestovním ruchu
Název práce: Analysis of customers satisfaction in a selected accommodation facility
Autor(ka) práce: Chmelík, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with evaluation of the quality of accommodation services in a selected hotel. The theoretical part is aimed at tourism, customer satisfaction issues and the specifics of marketing in tourism services. The main subject of the theoretical part is an analysis of customer satisfaction in the selected hotel. The source of information for the analysis of satisfaction with individual services is a questionnaire survey as a method of marketing research complemented by an online feedback analysis. The output of the work is a clear evaluation of the quality of services provided, including the formulation of proposals and recommendations for increasing the quality of accommodation services for the hotel management. The work also leads to the identification of strengths and weaknesses of the hotel.
Klíčová slova: customer satisfaction; tourism (hospitality); marketing in tourism services; marketing research; questionnaire survey

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2017
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61469/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: