Investiční klima v Rusku v energetickém a zemědělském sektoru z pohledu příležitostí pro přímé zahraniční investice

Název práce: Investment climate in Russia in energy and agricultural sectors from the perspective of opportunities for foreign direct investment
Autor(ka) práce: Evseeva, Anastasiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is aimed at presenting and analyzing the investment climate in Russia using SWOT analysis. It highlights the investment opportunities presented in Russia, advantages for foreign investors and compares them to the existing shortcomings and threats. The first part of the thesis concentrates on characterizing the agricultural sector in Russia, covering topics from macroeconomic indicators and production volumes to business environment and trade. The second part examines closely the investment clime in the agricultural sector, using the SWOT analysis, aiming attention at policy developments, prices of factors of production and new market opportunities. Following that, the third part describes the energy sector in Russia and, finally, the last part of the thesis analyzes the investment climate in the energy sector, outlining the major opportunities and aiming precise attention at the risks associated with investing into the energy sector.
Klíčová slova: Russia; foreign direct investment (FDI); agriculture ; oil; gas
Název práce: Investiční klima v Rusku v energetickém a zemědělském sektoru z pohledu příležitostí pro přímé zahraniční investice
Autor(ka) práce: Evseeva, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce je zaměřena na prezentaci a analýzu investičního klimatu v Rusku pomocí SWOT analýzy. Vyzdvihuje investiční příležitosti prezentované v Rusku, výhody pro zahraniční investory a porovnává je s existujícími nedostatky a hrozbami. První část práce se zaměřuje na charakterizaci zemědělského sektoru v Rusku, zahrnující témata z makroekonomických ukazatelů a objemů výroby do podnikatelského prostředí a obchodu. Druhá část podrobně zkoumá investiční klima v zemědělském sektoru pomocí SWOT analýzy, zaměřené na vývoj politiky, ceny výrobních faktorů a nové tržní příležitosti. Třetí část popisuje energetický sektor v Rusku, a nakonec poslední část práce analyzuje investiční klima v energetickém sektoru, vymezuje hlavní příležitosti a zaměřuje se na rizika spojená s investováním do energetického sektoru.
Klíčová slova: přímé zahraniční investice (PZI); zemědělství; ropa; plyn; Rusko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2017
Datum podání práce: 22. 4. 2018
Datum obhajoby: 24. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61081/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: