Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Název práce: Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu
Autor(ka) práce: Taran, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu zkoumá, jakým způsobem konkrétní firma využívá kanály digitálních médií pro svou komunikaci s klienty. Charakterizuje, jaké kanály firma do své marketingové komunikace začleňuje, jakým způsobem je využívají a z jakého důvodu se je rozhodla využívat. Dále se zaměřuje na to, jak firma tyto digitální kanály navzájem propojuje, aby zajistila efektivní strategii digitálního marketingu. Za užití případové studie byly analyzovány marketingové činnosti vybrané firmy a rovněž bylo provedeno srovnání s konkurencí. Bylo zjištěno, že každá ze společností aplikuje pro svou marketingovou komunikaci obdobné kanály digitálních médií. Na základě zjištěných poznatků byla identifikována konkrétní strategie vybrané firmy. Uskutečněným výzkumem bylo také zjištěno, že je lepší věnovat se studiu digitálních kanálů v jejich komplexnosti, nikoliv pouze jednotlivě, neboť jejich funkce se odvíjejí od toho, jak jsou navzájem propojeny s ostatními kanály.
Klíčová slova: digitální média; marketing; digitální marketing
Název práce: Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Autor(ka) práce: Taran, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing examines the ways the company uses for its communications with its clients.It characterizes which digital tools is used, why is it used and what was the reason it had been chosen.It also studies how the digital tools cooperate together to enhance the digital marketing strategy. For the thesis activities of competitive companies were examined as well. Competitive companies were compared to the company. It was founded that every participating company use its own online marketing communication strategy, however the similiar marketing tools are used. One of the most important establishment was that the most important thing is to take care about the strategy in its complexity, not only selectively. The success of the strategy is determinded by the synergic efect of used tools.
Klíčová slova: Digital marketing; digital media; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61852/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: