Destinační management v České republice: nový systém kategorizace a certifikace

Název práce: Destinační management v České republice: nový systém kategorizace a certifikace
Autor(ka) práce: Jakšová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Špaček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá nově zaváděným systémem kategorizace a certifikace organizací destinačního managementu v České republice. Hlavním cílem je zhodnocení požadavků, které systém kategorizace a certifikace klade na organizace destinačního managementu a dále určení přínosů, rizik a nevýhod, které nový systém přináší. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se tématu a popsán současný stav destinačního managementu. Druhá část popisuje implementační plán a hodnotí možnost plnění stanovených kritérií. Naplnění hlavního cíle práce je dosaženo prostřednictvím analýzy dokumentů popisujících nový systém kategorizace a certifikace a zohledněním poznatků, komentářů a zkušeností z praxe.
Klíčová slova: destinační management; organizace destinačního managementu; DMO; kategorizace; certifikace; cestovní ruch
Název práce: Destination management in the Czech Republic: the new system of categorization and certification
Autor(ka) práce: Jakšová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Špaček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the new system of categorization and certification of destination management organizations in the Czech Republic. The main objective of the thesis is to evaluate the requirements that the new system of categorization and certification places on destination management organizations and to determine the benefits, risks and disadvantages that the system brings. In the theoretical part, the basic concepts related to the topic are described as well as the current state of the destination management. The second part desribes the implementation plan and considers the ability to meet the criteria for certification. The goal of the work is achieved by analyzing documents describing the new system of categorization and certification and taking into account the opinions and experiences of professionals.
Klíčová slova: tourism; organization of destination management; certification; destination management; DMO; categorization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 28. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: